فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه

به منظور هویت بخشی به دانشجویان مهارتی، استعدادیابی، رشد و ارتقاء روحیه فردی و ایجاد رقابت سالم بین دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برترین آنان  در چارچوب دستورالعملی که تهیه شده است، معرفی و در مراسمی از آنان تجلیل خواهد شد. لذا از دانشجویان محترمی که شرایط موجود در دستورالعمل ذیل را دارا می باشند، به همراه مستندات مربوطه تا تاریخ ۹۹/۷/۰۹ روزهای شنبه الی چهارشنبه در ساعت اداری به واحد فرهنگی مرکز مراجعه نمایند.

 

دستور العمل اجرایی انتخاب دانشجوی نمونه مهارتی