کلاس جبرانی درس حقوق مدنی۴- مدرس محترم نظرعلی ایزک محمدی

بنابر اعلام مدرس محترم ، کلاس جبرانی زیر بسیار مهم می باشد و برخی از نکات و مطالب تدریسی در جلسه زیر مرتبط با امتحان پایانی می باشد.

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۱۱
نام درس حقوق مدنی۴
نام و نام خانوادگی مدرس نظرعلی ایزک محمدی
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه- ۹۸/۰۳/۰۹-

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

کلاس ۱۰۴