برنامه هفتگی مقاطع کاردانی و کارشناسی حرفه ای پذیرش نیمسال دوم ۹۶-۹۵

به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره کاردانی و کارشناسی حرفه ای که تا تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند می رساند:

برنامه هفتگی براساس مقطع و رشته ثبت نامی از طریق پیوندهای زیر قابل دریافت است.

لذا داوطلبین محترم با توجه به برنامه مربوط به رشته-گرایش ثبت نامی در کلاسها حضور یابند.

کاردانی حرفه ای – حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی – جنسیت : زن
کاردانی حرفه ای – حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی – جنسیت : مرد

کارشناسی حرفه ای – حقوق-ارشاد در امور کیفری

کارشناسی حرفه ای – حقوق-ارشاد در امور مدنی

کارشناسی حرفه ای – حقوق-حقوق ثبتی