نتیجه درخواستهای معرفی به استاد و زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری آزمون

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درخواست معرفی به استاد خود را در زمان مقرر شده قبلی ارسال نموده اند می رساند نتیجه بررسی درخواستهای معرفی به استاد براساس نام دانشجو و به ترتیب تاریخ امتحان از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

لذا رعایت نکات زیر قبل از زمان برگزاری آزمون الزامیست

کلیه دانشجویانی که درخواست آنان تایید شده است می بایست:

۱- از تاریخ ۱۴ فروردین ۹۶ الی ۱۶ فرودین ۹۶ به امور مالی مرکز مراجعه نموده و پس از اطلاع از مبالغ شهریه ۸۵ درصد و ۱۵ درصد دروس معرفی به استاد نسبت به پرداخت آنها اقدام نموده و حداکثر تا تاریخ ۱۶ فروردین ۹۶ تاییدیه دریافتی از امورمالی جهت بلامانع بودن آزمون معرفی به استاد  را به واحد آموزش تحویل نمایند.

۲-  نیم ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان حضور داشته باشند.

۳-دانشجویانی که در منبع درسی آنان عنوان « مراجعه به آموزش » قید شده است در تاریخ و ساعت مشخص شده در ستون منبع درسی در مرکز، جهت مشخص شدن منبع درسی حضور داشته باشند، عدم حضور دانشجو بمنزله انصراف از شرکت در آزمون معرفی به استاد می باشد.
کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به مندرجات اطلاعیه فوق بر عهده دانشجو می باشد.

دریافت نتیجه درخواستهای معرفی به استاد