آغاز ثبت درخواست میهمان در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بازه درخواست میهمان سامانه آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از تاریخ ۱۴ بهمن ۹۵ لغایت ۳ اسفند ۹۵ اعلام می گردد.

در فرآیند میهمان توجه به موارد ذیل الزامی می باشد:
۱- کلیه درخواست ها توسط خود دانشجو و فقط در سامانه سجاد قابل ثبت و بررسی می باشد.
۲- فرآیند تایید درخواست سه مرحله ای بوده و مرکز مبداً، مرکز مقصد و واحد استان مبداً ملزم به بررسی درخواست ها و در نهایت تایید و یا رد درخواست ها می باشند.

زمان ارسال درخواست غیرقابل تمدید می باشد.