آخرین مهلت ارائه مستندات غیبت در آزمون یا گواهی پزشکی در نیمسال اول۹۷-۹۶

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۷-۹۶ قادر به شرکت در حداقل یکی از آزمونها نشده اند می رساند

آخرین مهلت ارائه مستندات غیبت در هر آزمون تا ۴۸ ساعت پس از تاریخ امتحان آن درس می باشد.

لازم به یادآوریست جهت حذف پزشکی می بایست نسخه پزشک ، فرم تکمیل شده حذف پزشکی(صفحه ۲۷ کاربرگ های آموزشی)، برنامه هفتگی سامانه هم آوا به واحد آموزش ارائه گردد.

نکات مهم:

عدم تحویل مستندات بمنزله غیبت غیرموجه امتحان تلقی می گردد و نمره صفر منظور خواهد شد.

– چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری و یا بروز حادثه‌ای ناگوار، قادر به شرکت در جلسه امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس و یا نیم‌سال را داشته باشد می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت گواهی و مدارک پزشکی را جهت تایید به پزشک معتمد موسسه/مراکز آموزشی ارایه نماید.

مواردی از قبیل سرماخوردگی، گاستروانتریت (اسهال و استفراغ) سردرد و سرگیجه جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی­شود

– چنانچه غیبت دانشجویی در جلسه امتحان توسط شورای آموزشی مرکز با دلایل موجه تشخیص داده ­شود، درس مربوط به آن امتحان در کارنامه دانشجو حذف می شود. در این صورت، چنانچه در نتیجه حذف، واحدهای دانشجو از حد نصاب لازم (۱۲ واحد درسی) کمتر گردد، این نیم­سال به عنوان یک نیم­سال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

– غیبت غیرموجه در امتحان منجر به نمره صفر در آن امتحان می­شود.