زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶

دانشجویان محترم با توجه به مقطع و رشته تحصیلی خود در تاریخ های مشخص شده اقدام به انتخاب واحد از طریق سایت edu.uast.ac.ir نمایند.
در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر به استناد ماده ۳ مجموعه مقررات آموزشی انصراف از تحصیل تلقی میگردد.