پرسشنامه تاثیر بهزیستی ذهنی بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی رفتار تسهیم دانش

پاسخگوی محترم با سلام و احترام پرسشنامه ای که پییش رو دارید به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « تاثیر بهزیستی ذهنی بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی رفتار تسهیم دانش» تهیه و تدوین شده است. بدون تردید تحقق این پژوهش مستلزم همکاری ارزشمند و بی شائبه جنابعالی است. لذا انتظار می رود با ارائه پاسخ دقیق به سوالات پرسشنامه،محقق را در انجام تحقیق مورد نظر یاری فرمایید. شایان ذکر است محتوای پرسشنامه هایی که تکمیل خواهید نمود نزد محقق کاملا محرمانه باقی خواهد ماند و صرفا نتایج کلی پاسخها بصورت تحلیلهای آماری در تحقیق درج خواهد گردید. از این که قبول زحمت می فرمایید و به سوالات این پرسشنامه پاسخ خواهید داد پیشاپیش تشکر و قدردانی می نمایم.
  • بخش اول: سوالات عمومی

  • بخش دوم : سوالات اختصاصی