انتخاب نماینده شورای تعامل مدرسان

عطف به نامه شماره ۹۷/۴۳۷ / م مورخ ۹۷/۰۲/۲۹ ستاد مرکزی به استحضار می رساند دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در نظر دارد شورای تعامل نمایندگان مدرسان دانشگاه را به منظور بیان دیدگاهها ،راهکارها، پیشنهادات، انتقادات و رسیدگی به امور مدرسان تاسیس نماید . لذا به جهت انتخاب نماینده شورای تعامل مرکز ، مدرسان محترم و مدیران گروه از میان مدرسان فعال مرکز یک مدرس را به عنوان نماینده مدرسان انتخاب فرمایند. مهلت ثبت رای تا پایان روز سه شنبه مورخ ۲۲ خرداد ۹۷ می باشد.
  • جهت دسترسی سریع ،نام یا نام خانوادگی مدرس را در لیست زیر جستجو نمایید