فرم ثبت نام کارگاه فن بیان و اصول سخنرانی

دانشجوی محترم، زمان ثبت نام به پایان رسیده است.