ثبت نام غیرحضوری پذیرش نیمسال اول ۹۶

پذیرفته شده محترم با توجه به مقطع قبولی و مهلت ثبت نام نسبت به ثبت نام غیرحضوری اقدام نمایید

  • کاردانی حرفه ای ( ۷ مهر الی ۱۳ مهر ۹۶)  
  • کارشناسی حرفه ای ( ۴ مهر الی ۱۰ مهر ۹۶ )