نتیجه درخواستهای معرفی به استاد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ و زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری آزمون

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درخواست معرفی به استاد خود را در زمان مقرر شده قبلی ارسال نموده اند می رساند نتیجه بررسی درخواستهای معرفی به استاد به ترتیب نام خانوادگی دانشجو از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

لذا رعایت نکات زیر قبل از برگزاری آزمون الزامیست

کلیه دانشجویانی که درخواست آنان تایید شده است می بایست :

۱- از تاریخ ۲۶ مرداد ۹۸ الی ۳۰ مرداد ۹۸ نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه دروس معرفی به استاد (۸۵ درصد سهم مرکز و ۱۵ درصد سهم ستاد) از طریق بخش تسویه حساب سامانه جامع آموزشی (edu.uast.ac.ir) اقدام نموده و رسید پرداخت آن را در زمان برگزاری آزمون بهمراه داشته باشند.

۲- نیم ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان حضور داشته باشند.

۳-دانشجویانی که در منبع درسی آنان عنوان « مراجعه به آموزش یا مراجعه به استاد » قید شده است در تاریخ و ساعت مشخص شده در ستون منبع درسی، در مرکز جهت مشخص شدن منبع درسی حضور داشته باشند،
عدم حضور دانشجو بمنزله انصراف از شرکت در آزمون معرفی به استاد می باشد.
کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به مندرجات اطلاعیه فوق بر عهده دانشجو می باشد.

دریافت نتیجه درخواستهای معرفی به استاد

منابع و جزوات دروس معرفی به استاد