زمان بندی ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کاردانی پذیرش مهر۹۹

با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و به جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی، پذیرفته شدگان لیست ذیل که کلیه مدارک آنان مورد تایید قرار گرفته است، طبق زمانبندی مربوط به هر شخص، با بهمراه داشتن مدارک مورد نیار به واحد آموزش مرکز علمی کاربردی دادگشتری کل استان گیلان مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری

 همراه داشتن ماسک و دستکش در زمان مراجعه حضوری الزامیست.

تبعات و عواقب ناشی از عدم حضور پذیرفته شده در زمان مقرر ( از قبیل عدم پذیرش ، موکول شدن ثبت نام به زمان دیگر و ….) بر عهده پذیرفته شده می باشد. لذا پذیرفته شدگان در زمان مقرر به خود، در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان حضور داشته باشند.

زمانبندی مراجعه حضوری – سری اول

زمانبندی مراجعه حضوری – سری دوم

 

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری سوم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری چهارم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری پنجم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری ششم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری هفتم