نکات بسیار مهم در زمان انتخاب واحد

کلیه دانشجویان محترم قبل از انجام انتخاب واحد نسبت به بروزرسانی نیمرخ تحصیلی از طریق گزینه « نیمرخ تحصیلی » اقدام نمایند. در صورت عدم بروزرسانی امکان مشاهده برخی از دروس ارائه شده وجود نخواهد داشت.
لازم بذکر است چنانچه پس از نهایی شدن دروس ، تغییری در برنامه صورت بپذیرد (دانشجو درسی را اضافه یا حذف کند) مجددا می بایست از طریق « نهایی کردن دروسی که ثبت موقت هستند » و انتخاب «ثبت نهایی» دروس تغییر یافته را نهایی نمایند . همچنین جهت اطمینان از ثبت انتخاب واحد، برنامه هفتگی را دریافت نمایید.
نکته مهم :فرصت نهایی نمودن، حداکثر ۳ ساعت پس از انتخاب دروس می باشد. چنانچه در مهلت مقرر دروس نهایی نشوند،سامانه بصورت اتوماتیک دروس را از انتخاب واحد حذف خواهد نمود.