راهنمای درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت وظیفه عمومی ویژه اربعین حسینی

کلیه دانشجویان متقاضی خروج از کشور برای حضور در مراسم معنوی اربعین حسینی (دارای معافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا) می توانند مشروط به ثبت درخواست خروج از کشور در سامانه اینترنتی مرتبط در بازه زمانی هفتم مهرماه ۱۳۹۸ لغایت سوم آبان ماه ۱۳۹۸، بدون نیاز به اخذ وثیقه و ضمانت بانکی، مجوز خروج از کشور اخذ نمایند.