تاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی- نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

دانشجویان محترمی (دانشجویان غیر از رشته حقوق-حقوق ثبتی) که در نیمسال تابستان ۹۸-۹۷ درس کارورزی۱ یا ۲ را اخذ نموده اند ضمن مشاهده برنامه هفتگی نیمسال جاری با توجه به نام و نام خانوادگی استاد کارورزی ، طبق جدول ذیل، در تاریخهای مشخص شده به محل برگزاری دوره کارورزی مراجعه نمایند.

عدم حضور در زمانهای مقرر بمنزله حذف درس کارورزی می باشد.

مدرس               محل برگزاری دوره کارورزی تاریخ و ساعت مراجعه
فریدون حسن پور                    محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
حسن صحتی                    محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
ابراهیم مهریاری لیما                    محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
مراد قربانزاده                    محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه