تاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی- نیمسال دوم ۹۸-۹۷

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ درس کارورزی۱ یا کارورزی ۲ را اخذ نموده اند می رساند گروه بندی دانشجویان براساس رشته تحصیلی و کدگروه در تصاویر زیر قابل مشاهده می باشد.

دانشجویان محترم می بایست در روزهای تعیین شده با در دست داشتن نسخه چاپی نامه های مربوط به رشته و درس ، به محل کارورزی مشخص شده مراجعه نمایند. در ضمن یادآور میشود مسئولین مرکز بصورت سرزده و بازدیدی به محل کارورزی مراجعه خواهند نمود.
دانشجویان محترم می توانند فرم های گزارش کارورزی را از طریق منوی آموزش، دریافت فرم های کارورزی دانلود نمایند.


تاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی – استاد محترم آقای حسن صحتی ثابتتاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی – استاد محترم آقای ابراهیم مهریاری لیماتاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی – استاد محترم آقای فریدون حسن پورتاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی – استاد محترم آقای مراد قربانزاده هریستاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی – استاد محترم آقای سیدتقی پورسیدحق شناس