بازدید علمی از مجتمع آموزشی،تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی گیلان