اطلاعیه بسیار مهم * حذف آموزشی در صورت غیبت بیش از سه جلسه *

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند
با عنایت به اینکه کلاسهای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ در سال ۹۷ ، تا تاریخ ۲۸ اسفند دایر می باشد و در سال ۹۸ نیز از تاریخ ۱۷ فروردین لغایت ۲۳ خرداد ۹۸ مجددا ادامه خواهد داشت لذا کلیه غیبتهای دانشجویان در تاریخهای ذکر شده و قبل از آن محاسبه و در صورت تجاوز غیبت دانشجو از حد مجاز، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۷ حذف آموزشی درس صورت خواهد پذیرفت و نمره دانشجو در درس حذف شده صفر منظور خواهد شد.
عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه فوق برعهده دانشجوست.