زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ و لیست دروس ارائه شده به تفکیک مقطع و نیمسال ورود

لیست دروس ارائه شده دانشجویان ورودی مهر ۹۶ به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی

 

لیست دروس ارائه شده دانشجویان ورودی بهمن ۹۶ به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی