تاریخ و ساعت مراجعه به محل کارورزی- نیمسال اول ۹۸-۹۷

دانشجویان محترمی که در نیمسال اول ۹۸-۹۷ درس کارورزی۱ یا ۲ را اخذ نموده اند ضمن مشاهده برنامه هفتگی نیمسال جاری با توجه به نام و نام خانوادگی استاد کارورزی ، طبق جدول ذیل، در تاریخهای مشخص شده به محل برگزاری دوره کارورزی مراجعه نمایند.
عدم حضور در زمانهای مقرر بمنزله حذف درس کارورزی می باشد.

مدرس محل برگزاری دوره کارورزی تاریخ و ساعت مراجعه
فریدون حسن پور محاکم کیفری ۲ رشت
دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
حسن صحتی محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
ابراهیم مهریاری لیما محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
مراد قربانزاده محاکم کیفری ۲ رشت دانلود تاریخ و ساعت مراجعه
آیت عباسی دفترخانه شماره ۱۲۸ رشت
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
رضا علی پور دفترخانه شماره ۲ رشت
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
حسین انصاف دوست اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
حمزه کامران زاده اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
محمود کهنی اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
سیدتقی پور سید حق شناس
(حقوق-حقوق ثبتی)
اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
محمد علی رضایی صوفی اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
یداله قاسم زاده اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
مهدی محسنی
(حقوق حقوق ثبتی)
اعلام دفترخانه به آموزش
مراجعه به محل کارورزی پس از تایید آموزش
از ۲۶ آبان لغایت ۱۶ دی ۹۷
محل کارورزی ، تاریخ وساعت مراجعه به محل کارورزی اساتید زیر متعاقبا اعلام می گردد
میلاد خالقی متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد
رشید ذره کارگر متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد
سیدتقی پورسید حق شناس

(غیر از حقوق-حقوق ثبتی)

متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد
مهدی محسنی

(غیر از حقوق-حقوق ثبتی)

متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد