تغییر در زمان تایید کارت ورود به جلسه امتحان* ۱۵دی الی ۱۹دی ۹۷*نیمسال اول ۹۸ – ۹۷

  • کارت ورود به جلسه امتحان باید توسط دانشجو از سامانه هم آوا دریافت گردد و دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد.
    🔺دانشجو می بایست از روز تاریخ ۱۵ دی ۹۷ الی ۱۹ دی ۹۷ در وقت اداری از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴، پس از چاپ کارت به واحدهای آموزش و مالی مرکز مراجعه نموده تا کارت دریافت شده، توسط کارشناسان ممهور و تایید گردد، در غیر اینصورت دانشجو از حضور در جلسات آزمون محروم خواهد شد.

متذکر میشود با توجه به تغییر در ساعت برگزاری امتحان برخی از گروهها، دانشجویان محترم تا تاریخ یاد شده جهت اطلاع از تغییرات و تایید کارت اقدام نمایند. لذا تاکید می گردد کارت ورود به جلسه در روز امتحان تایید نمی گردد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.
⚠️ در ضمن کارت ورود به جلساتی که قبل از درج اطلاعیه دریافت شده اند فاقد اعتبار بوده و امکان تایید و شرکت در امتحانات با کارتهای دریافتی قبلی وجود ندارد.