آموزش

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی مهر ۱۴۰۰

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی حرفه ای پذیرش مهر ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات از روز دوشنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری (که متعاقباً اعلام خواهد شد) برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به واحد آموزش مراجعه نمایند.

در خصوص بارگذاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگذاری شده تایید نمی‌گردد:

۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگذاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.

۲- پس از بارگذاری مدارک، تصویر مدرک بارگذاری شده نمایش داده می‌شود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.

۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی می‌شود که کلیه مدارک بارگذاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

۴-در قسمت تکمیل اطلاعات فردی علاوه بر ثبت شماره همراه پذیرفته شده، در بخش شماره تماس ضروری حتما شماره‌ای را وارد نمایید تا در صورتیکه با تلفن همراه پذیرفته شده امکان برقراری ارتباط میسر نگردید بتوان مراحل بعدی ثبت نام را از طریق همان شماره تماس ضروری به اطلاع پذیرفته‌شده رساند.

۵- ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۱۶۲۷۸۱ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۸/۰۵ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن “ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن” ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﮑـﺎرﺳــﻨﺠﯽ داﻧﺸــﮕـﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آدرس http://smauni.ir/?page_id=1311 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑه تکمیل ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگذاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می‌باشد.

📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگذاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
ریزنمرات و مدرک تحصیلی مقطع کاردانی یا گواهی تاییدمعدل
یک قطعه عکس پرسنلی

 

لینک بارگذاری مدارک

 

راهنمای ثبت نام کارشناسی پذیرش مهر۱۴۰۰

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری (زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می‌گردد)

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ورودی مهر ۱۴۰۰

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ۱۴۰۰ ، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات از روز دوشنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری (که متعاقباً اعلام خواهد شد) برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به مرکز آموزش مراجعه نمایند.

🛑 در خصوص بارگذاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگذاری شده تایید نمی‌گردد:

۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگذاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.

۲- پس از بارگزاری مدارک، تصویر مدرک بارگذاری شده نمایش داده میشود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.

۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی میشود که کلیه مدارک بارگذاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

۴- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻌﻼم دﯾﭙﻠﻢ را ﺑﻪ آدرس https://emt.medu.ir راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ و درج اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۵-در قسمت تکمیل اطلاعات فردی علاوه بر ثبت شماره همراه پذیرفته شده، در بخش شماره تماس ضروری حتما شماره‌ای را وارد نمایید تا در صورتیکه با تلفن همراه پذیرفته شده امکان برقراری ارتباط میسر نگردید بتوان مراحل بعدی ثبت نام را از طریق همان شماره تماس ضروری به اطلاع پذیرفته‌شده رساند.

۶-ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۱۶۲۷۸۱ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۸/۰۵ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن “ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن” ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﮑـﺎرﺳــﻨﺠﯽ داﻧﺸــﮕـﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آدرس http://smauni.ir/?page_id=1311 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑه تکمیل ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگذاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می باشد.
📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگزاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
مدرک تحصیلی دوره متوسطه (دیپلم)
یک قطعه عکس پرسنلی

 

بارگذاری مدارک

 

 

راهنمای ثبت نام کاردانی مهر ۱۴۰۰

 

 

راهنمای گام به گام درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری (زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می‌گردد)

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸ و لیست دروس ارائه شده به تفکیک مقطع و نیمسال ورود

لیست دروس ارائه شده دانشجویان ورودی بهمن ۹۷ مقطع کاردانی

لیست دروس ارائه شده دانشجویان ورودی بهمن ۹۶ به تفکیک مقطع و رشته تحصیلی

زمان دریافت و تایید کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال تابستان ۹۸

کارت ورود به جلسه امتحان باید توسط دانشجو از سامانه هم آوا دریافت گردد و دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد.
دانشجو باید از  ۲۶ مرداد ۹۸  لغایت ۳۰ مرداد ۹۸ در وقت اداری، پس از چاپ کارت به واحدهای مالی و آموزش مرکز مراجعه نموده تا کارت دریافت شده، توسط کارشناسان ممهور و تایید گردد، در غیر اینصورت دانشجو از حضور در جلسات آزمون محروم خواهد شد. متذکر میشود با توجه به تغییرات جزیی در برنامه امتحانی برخی از گروهها، دانشجویان محترم تا تاریخ یاد شده جهت اطلاع از تغییرات و تایید کارت اقدام نمایند. لذا تاکید می‏‏ گردد کارت ورود به جلسه در روز امتحان تایید نمی گردد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
۱- ورود به حساب کاربری سامانه هم آوا.
۲- جستجوی عنوان « نمایش و چاپ کارت امتحان » از طریق منوی دسترسی سامانه هم آوا و انتخاب آن.
۳- چاپ کارت ورود به جلسه معتبر (دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی).
لازم به ذکر است در صورت وجود بدهی و عدم ارزشیابی مدرسان،امکان دریافت کارت ورود به جلسه مقدور نمی باشد، لذا دانشجویان محترم می بایست جهت دریافت کارت ورود به جلسه، ابتدا وضعیت بدهکاری خود را تسویه و نسبت به ارزشیابی مدرسان نیز اقدام نمایند.
«عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه بر عهده دانشجوست»

نتیجه درخواستهای معرفی به استاد نیمسال دوم ۹۸-۹۷ و زمان (تاریخ و ساعت) برگزاری آزمون

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درخواست معرفی به استاد خود را در زمان مقرر شده قبلی ارسال نموده اند می رساند نتیجه بررسی درخواستهای معرفی به استاد به ترتیب نام خانوادگی دانشجو از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.

لذا رعایت نکات زیر قبل از برگزاری آزمون الزامیست

کلیه دانشجویانی که درخواست آنان تایید شده است می بایست :

۱- از تاریخ ۲۶ مرداد ۹۸ الی ۳۰ مرداد ۹۸ نسبت به پرداخت اینترنتی شهریه دروس معرفی به استاد (۸۵ درصد سهم مرکز و ۱۵ درصد سهم ستاد) از طریق بخش تسویه حساب سامانه جامع آموزشی (edu.uast.ac.ir) اقدام نموده و رسید پرداخت آن را در زمان برگزاری آزمون بهمراه داشته باشند.

۲- نیم ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان حضور داشته باشند.

۳-دانشجویانی که در منبع درسی آنان عنوان « مراجعه به آموزش یا مراجعه به استاد » قید شده است در تاریخ و ساعت مشخص شده در ستون منبع درسی، در مرکز جهت مشخص شدن منبع درسی حضور داشته باشند،
عدم حضور دانشجو بمنزله انصراف از شرکت در آزمون معرفی به استاد می باشد.
کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به مندرجات اطلاعیه فوق بر عهده دانشجو می باشد.

دریافت نتیجه درخواستهای معرفی به استاد

منابع و جزوات دروس معرفی به استاد

نحوه ثبت درس کارورزی۲ در سامانه ملی کارآموزی و مهلت ثبت نام

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۸-۹۷ درس کارورزی۲ را اخذ نموده اند می رساند

با توجه به اینکه اطلاعات دانشجویان محترم می بایست در سامانه ملی کارآموزی ثبت گردد لذا مقتضی است دانشجویان مشمول اطلاعیه از روز شنبه مورخ ۵ مرداد ۹۸ لغایت  ۱۱ مرداد ۹۸، طبق راهنما (مراحل ثبت نام) در سامانه ملی کارآموزی ثبت نام نمایند.

مراحل ثبت نام کارآموزی (کارورزی۲)

ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی

مدارک مورد نیاز و حداکثر زمان ارائه مدارک، جهت حذف پزشکی درس

 به اطلاع دانشجویان محترمی که بدلایل پزشکی موفق به شرکت در آزمون نیمسال دوم ۹۸-۹۷ نشده اند می‏رساند:

جهت بررسی درخواست حذف پزشکی درس در شورای پزشکی واحداستانی می‏بایست مدارک اعلام شده زیر،حداکثر تا ۴۸ساعت پس از زمان برگزاری آن آزمون به واحد آموزش ارائه گردد:

۱- نسخه پزشکی بیمار که قیمت دارو و حاوی مهر داروخانه باشد ( ذکر مراحل درمان صورت گرفته با قید تاریخ مراجعه و ممهور به مهرپزشک معالج + نسخه دارویی و…)

۲-در صورت بستری شدن در بیمارستان: گواهی بستری دربیمارستان(برگه پذیرش دربیمارستان+ نسخه دارویی + آزمایشات + خلاصه پرونده + برگه ترخیص از بیمارستان و رسید تسویه حساب مالی همگی ممهور به مهر بیمارستان) و گزارش کتبی از MRI و رادیولوژی درتاریخ مورد قبول.

۳-برای دانشجویانی که مدارک پزشکی آنان از شهرستان ها می باشد(بجز رشت و استان تهران) الزاما باید مدارک مورد تایید پزشک معتمد مرکز بهداشت شهرستان قرارگیرد.

۴-واریز هزینه بررسی مدارک، در شورای پزشکی.
*** شماره حساب ،مبلغ و زمان واریز هزینه بررسی مدارک در شورای پزشکی متعاقبا اعلام خواهد شد.***

لازم به ذکر است عدم تحویل مدارک در زمان یاد شده موجب ثبت نمره صفر در کارنامه خواهد شد.

زمان دریافت و تایید کارت ورود به جلسه از ۱۹ خرداد لغایت ۲۳ خرداد ۹۷

کارت ورود به جلسه امتحان باید توسط دانشجو از سامانه هم آوا دریافت گردد و دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد.
دانشجو باید از ۱۱ خرداد ۹۸ لغایت ۱۳خرداد ۹۸ در وقت اداری، پس از چاپ کارت به واحدهای مالی و آموزش مرکز مراجعه نموده تا کارت دریافت شده، توسط کارشناسان ممهور و تایید گردد، در غیر اینصورت دانشجو از حضور در جلسات آزمون محروم خواهد شد. متذکر میشود با توجه به تغییرات جزیی در برنامه امتحانی برخی از گروهها، دانشجویان محترم تا تاریخ یاد شده جهت اطلاع از تغییرات و تایید کارت اقدام نمایند. لذا تاکید می گردد کارت ورود به جلسه در روز امتحان تایید نمی گردد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
۱- ورود به حساب کاربری سامانه هم آوا.
۲- جستجوی عنوان « نمایش و چاپ کارت امتحان » از طریق منوی دسترسی سامانه هم آوا و انتخاب آن.
۳- چاپ کارت ورود به جلسه معتبر (دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی).
لازم به ذکر است در صورت وجود بدهی و عدم ارزشیابی مدرسان،امکان دریافت کارت ورود به جلسه مقدور نمی باشد، لذا دانشجویان محترم می بایست جهت دریافت کارت ورود به جلسه، ابتدا وضعیت بدهکاری خود را تسویه و نسبت به ارزشیابی مدرسان نیز اقدام نمایند.
«عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه بر عهده دانشجوست»

اطلاعیه بسیار مهم * حذف آموزشی در صورت غیبت بیش از سه جلسه *

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند
با عنایت به اینکه کلاسهای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ در سال ۹۷ ، تا تاریخ ۲۸ اسفند دایر می باشد و در سال ۹۸ نیز از تاریخ ۱۷ فروردین لغایت ۲۳ خرداد ۹۸ مجددا ادامه خواهد داشت لذا کلیه غیبتهای دانشجویان در تاریخهای ذکر شده و قبل از آن محاسبه و در صورت تجاوز غیبت دانشجو از حد مجاز، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۷ حذف آموزشی درس صورت خواهد پذیرفت و نمره دانشجو در درس حذف شده صفر منظور خواهد شد.
عواقب ناشی از عدم توجه به اطلاعیه فوق برعهده دانشجوست.

تغییر در زمان تایید کارت ورود به جلسه امتحان* ۱۵دی الی ۱۹دی ۹۷*نیمسال اول ۹۸ – ۹۷

  • کارت ورود به جلسه امتحان باید توسط دانشجو از سامانه هم آوا دریافت گردد و دارای اطلاعات شخصی و تحصیلی دانشجو، عکس، نام درس، تاریخ و ساعت امتحان و شماره صندلی باشد.
    🔺دانشجو می بایست از روز تاریخ ۱۵ دی ۹۷ الی ۱۹ دی ۹۷ در وقت اداری از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴، پس از چاپ کارت به واحدهای آموزش و مالی مرکز مراجعه نموده تا کارت دریافت شده، توسط کارشناسان ممهور و تایید گردد، در غیر اینصورت دانشجو از حضور در جلسات آزمون محروم خواهد شد.

متذکر میشود با توجه به تغییر در ساعت برگزاری امتحان برخی از گروهها، دانشجویان محترم تا تاریخ یاد شده جهت اطلاع از تغییرات و تایید کارت اقدام نمایند. لذا تاکید می گردد کارت ورود به جلسه در روز امتحان تایید نمی گردد و عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو خواهد بود.
⚠️ در ضمن کارت ورود به جلساتی که قبل از درج اطلاعیه دریافت شده اند فاقد اعتبار بوده و امکان تایید و شرکت در امتحانات با کارتهای دریافتی قبلی وجود ندارد.