کلاس جبرانی درس حقوق مدنی۴- استاد محترم مریم السادات لشکری

بنابر اعلام مدرس محترم ، کلاس جبرانی زیر بسیار مهم می باشد و برخی از نکات و مطالب تدریسی در جلسه زیر مرتبط با امتحان پایانی می باشد.

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۳۱
نام درس حقوق مدنی۴
نام و نام خانوادگی مدرس مریم السادات لشکری
روز و ساعت کلاس جبرانی یکشنبه- ۹۸/۰۳/۰۵-

ساعت ۱۴:۰۰  الی  ۱۶:۰۰

کلاس  سالن اجتماعات