کلاس جبرانی درس حقوق مدنی۴ – مدرس محترم مریم السادات لشکری

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۰۲
نام درس حقوق مدنی۴
نام و نام خانوادگی مدرس مریم السادات لشکری
روز و ساعت کلاس جبرانی یکشنبه- ۹۸/۰۳/۰۵-

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۰۰

کلاس ۱۰۶