کلاسهای جبرانی

کلاس جبرانی درس حقوق مدنی۴- مدرس محترم نظرعلی ایزک محمدی

بنابر اعلام مدرس محترم ، کلاس جبرانی زیر بسیار مهم می باشد و برخی از نکات و مطالب تدریسی در جلسه زیر مرتبط با امتحان پایانی می باشد.

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۱۱
نام درس حقوق مدنی۴
نام و نام خانوادگی مدرس نظرعلی ایزک محمدی
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه- ۹۸/۰۳/۰۹-

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

کلاس ۱۰۴

 

کلاس جبرانی درس حقوق مدنی۴- استاد محترم مریم السادات لشکری

بنابر اعلام مدرس محترم ، کلاس جبرانی زیر بسیار مهم می باشد و برخی از نکات و مطالب تدریسی در جلسه زیر مرتبط با امتحان پایانی می باشد.

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۳۱
نام درس حقوق مدنی۴
نام و نام خانوادگی مدرس مریم السادات لشکری
روز و ساعت کلاس جبرانی یکشنبه- ۹۸/۰۳/۰۵-

ساعت ۱۴:۰۰  الی  ۱۶:۰۰

کلاس  سالن اجتماعات

 

کلاس جبرانی درس حقوق بین الملل خصوصی۲-مدرس محترم نسترن شکوهی راد

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۳۰۸ نام درس حقوق بین الملل خصوصی۲
نام و نام خانوادگی مدرس نسترن شکوهی راد
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه- ۹۸/۰۳/۰۹-

ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰

کلاس ۱۰۶

بنا بر اعلام مدرس محترم، با توجه به اینکه دانشجویان گروه درسی فوق، در کلاس اصلی روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ حضور نداشته اند لذا در صورت غیبت در کلاس جبرانی فوق، حذف آموزشی خواهند شد و نمره پایانی آنان صفر منظور می گردد.

تاریخ و ساعت برگزاری کلاس جبرانی درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی- استاد فریدون حسن پور

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۱۹ و ۹۷۲۰۵۷
نام درس بایسته های حقوق جزای اختصاصی
نام و نام خانوادگی مدرس فریدون حسن پور
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه – ۹۸/۰۳/۰۲-

ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰

کلاس ۱۰۳

 

تاریخ و ساعت برگزاری کلاس جبرانی درس حقوق جزای اختصاصی۱ – استاد : فریدون حسن پور

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۳۲۰
نام درس حقوق جزای اختصاصی۱
نام و نام خانوادگی مدرس فریدون حسن پور
روز و ساعت کلاس جبرانی پنجشنبه- ۹۸/۰۳/۰۲-

ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰

کلاس ۱۰۳

 

کلاس جبرانی درس حقوق مدنی۴ – مدرس محترم مریم السادات لشکری

 

اطلاعات برگزاری کلاس جبرانی
کد گروه درسی ۹۷۲۰۰۲ و ۹۷۲۰۳۱
نام درس حقوق مدنی۴
نام و نام خانوادگی مدرس مریم السادات لشکری
روز و ساعت کلاس جبرانی یکشنبه- ۹۸/۰۲/۱۵-

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰

کلاس ۱۰۶