مسعود رنجبر شولمی

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی مهر ۱۴۰۰

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی حرفه ای پذیرش مهر ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات از روز دوشنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری (که متعاقباً اعلام خواهد شد) برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به واحد آموزش مراجعه نمایند.

در خصوص بارگذاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگذاری شده تایید نمی‌گردد:

۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگذاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.

۲- پس از بارگذاری مدارک، تصویر مدرک بارگذاری شده نمایش داده می‌شود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.

۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی می‌شود که کلیه مدارک بارگذاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

۴-در قسمت تکمیل اطلاعات فردی علاوه بر ثبت شماره همراه پذیرفته شده، در بخش شماره تماس ضروری حتما شماره‌ای را وارد نمایید تا در صورتیکه با تلفن همراه پذیرفته شده امکان برقراری ارتباط میسر نگردید بتوان مراحل بعدی ثبت نام را از طریق همان شماره تماس ضروری به اطلاع پذیرفته‌شده رساند.

۵- ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۱۶۲۷۸۱ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۸/۰۵ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن “ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن” ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﮑـﺎرﺳــﻨﺠﯽ داﻧﺸــﮕـﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آدرس http://smauni.ir/?page_id=1311 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑه تکمیل ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگذاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می‌باشد.

📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگذاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
ریزنمرات و مدرک تحصیلی مقطع کاردانی یا گواهی تاییدمعدل
یک قطعه عکس پرسنلی

 

لینک بارگذاری مدارک

 

راهنمای ثبت نام کارشناسی پذیرش مهر۱۴۰۰

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری (زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می‌گردد)

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ورودی مهر ۱۴۰۰

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ۱۴۰۰ ، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات از روز دوشنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری (که متعاقباً اعلام خواهد شد) برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به مرکز آموزش مراجعه نمایند.

🛑 در خصوص بارگذاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگذاری شده تایید نمی‌گردد:

۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگذاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.

۲- پس از بارگزاری مدارک، تصویر مدرک بارگذاری شده نمایش داده میشود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.

۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی میشود که کلیه مدارک بارگذاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

۴- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻌﻼم دﯾﭙﻠﻢ را ﺑﻪ آدرس https://emt.medu.ir راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ و درج اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۵-در قسمت تکمیل اطلاعات فردی علاوه بر ثبت شماره همراه پذیرفته شده، در بخش شماره تماس ضروری حتما شماره‌ای را وارد نمایید تا در صورتیکه با تلفن همراه پذیرفته شده امکان برقراری ارتباط میسر نگردید بتوان مراحل بعدی ثبت نام را از طریق همان شماره تماس ضروری به اطلاع پذیرفته‌شده رساند.

۶-ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۱۶۲۷۸۱ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۸/۰۵ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن “ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن” ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﮑـﺎرﺳــﻨﺠﯽ داﻧﺸــﮕـﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آدرس http://smauni.ir/?page_id=1311 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑه تکمیل ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگذاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می باشد.
📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگزاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
مدرک تحصیلی دوره متوسطه (دیپلم)
یک قطعه عکس پرسنلی

 

بارگذاری مدارک

 

 

راهنمای ثبت نام کاردانی مهر ۱۴۰۰

 

 

راهنمای گام به گام درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری (زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می‌گردد)

اطلاعیه بسیار مهم *** در خصوص دانشجویان کارشناسی ناپیوسته *** گذراندن دروس جبرانی

آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در مقطع کاردانی یکی از دروس  «جمعیت ‏و‏ تنظیم ‏خانواده» یا « دانش خانواده و جمعیت» را نگذرانده اند،طبق بخشنامه ۳۷۶۸۲/۹۲/م مورخ ۹۷/۰۷/۲۲ می بایست درس دانش خانواده و جمعیت را در مقطع کارشناسی بگذرانند، لذا دانشجویان مشمول جهت اخذ درس مذکور می‌توانند تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۰ از طریق پیامرسان سروش به ادمین کانال اطلاع‌رسانی مرکز (dguast_26034) درخواست خود رو اعلام نمایند تا این درس توسط آموزش برای ایشان اخذ گردد.

مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد از ساعت ۸ روز سه‌شنبه مورخ ۵ اسفند ۹۹ لغایت روز جمعه مورخ ۱۵ اسفند ۹۹

📌به اطلاع دانشجویان محترمی که حداکثر دو درس باقیمانده، با یکی از شرایط زیر را دارند می رساند:
🔺مهلت ثبت درخواست معرفی به استاد از ساعت ۸ روز سه‌شنبه مورخ ۵ اسفند ۹۹ لغایت روز جمعه مورخ ۱۵ اسفند ۹۹ می باشد.
📍شرایط ممکن جهت معرفی به استاد:
۱- حداکثر ۲ درس صرفا نظری باقیمانده باشد.
۲- یک درس نظری-عملی که قبلا دانشجو آن درس را مردود شده باشد باقیمانده باشد.
۳-حداکثر دو درس (یک درس نظری-عملی که قبلا دانشجو آن درس را مردود شده باشدبه همراه یک درس با واحد صرفا نظری) باقیمانده باشد.
لازم به توضیح است نتیجه درخواستهای معرفی به استاد، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون ، منابع امتحانی و استاد مرتبط با درس معرفی به استاد متعاقبا پس از بررسی درخواستها اعلام خواهد شد.
⚠️ لذا دانشجویان محترم می بایست در زمانی که در اطلاعیه‌ی بعدیِ مرتبط با معرفی به استاد اعلام می‌گردد، به واحد آموزش مراجعه نموده تا نسبت به ثبت درس در سامانه آموزشی (هم آوا)اقدام گردد.
همچنین پس از ثبت درس و قبل از برگزاری آزمون معرفی به استاد می بایست تسویه حساب مالی صورت پذیرد، در غیراینصورت از شرکت در جلسه آزمون معرفی به استاد ممانعت بعمل خواهد آمد.
🔴 یادآور میشود هیچ درخواستی پس از مهلت مذکور قابل ثبت و بررسی نمی باشد لذا در مهلت مقرر نسبت به ثبت درخواست معرفی به استاد اقدام فرمایید.

ثبت درخواست معرفی به استاد مشاهده چارت تحصیلی

اطلاعیه بسیار مهم *** در خصوص دانشجویان کارشناسی ناپیوسته *** گذراندن دروس جبرانی

آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در مقطع کاردانی یکی از دروس  «جمعیت ‏و‏ تنظیم ‏خانواده» یا « دانش خانواده و جمعیت» را نگذرانده اند،طبق بخشنامه ۳۷۶۸۲/۹۲/م مورخ ۹۷/۰۷/۲۲ می بایست درس دانش خانواده و جمعیت را در مقطع کارشناسی بگذرانند، لذا دانشجویان مشمول جهت اخذ درس مذکور می‌توانند تا ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۶ اسفند ۹۹ از طریق پیامرسان سروش به ادمین کانال اطلاع‌رسانی مرکز (dguast_26034) درخواست خود رو اعلام نمایند تا این درس توسط آموزش برای ایشان اخذ گردد.

زمان بندی ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کارشناسی پذیرش مهر۹۹

با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و به جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی، پذیرفته شدگان لیست ذیل که کلیه مدارک آنان مورد تایید قرار گرفته است، طبق زمانبندی مربوط به هر شخص، با بهمراه داشتن مدارک مورد نیار به واحد آموزش مرکز علمی کاربردی دادگشتری کل استان گیلان مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری

 همراه داشتن ماسک و دستکش در زمان مراجعه حضوری الزامیست.

تبعات و عواقب ناشی از عدم حضور پذیرفته شده در زمان مقرر ( از قبیل عدم پذیرش ، موکول شدن ثبت نام به زمان دیگر و ….) بر عهده پذیرفته شده می باشد. لذا پذیرفته شدگان در زمان مقرر به خود، در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان حضور داشته باشند.

زمانبندی مراجعه حضوری – سری اول

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری دوم

 

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری سوم

 

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری چهارم

 

 

زمان بندی ثبت نام حضوری دانشجویان مقطع کاردانی پذیرش مهر۹۹

با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و به جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی، پذیرفته شدگان لیست ذیل که کلیه مدارک آنان مورد تایید قرار گرفته است، طبق زمانبندی مربوط به هر شخص، با بهمراه داشتن مدارک مورد نیار به واحد آموزش مرکز علمی کاربردی دادگشتری کل استان گیلان مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام حضوری

 همراه داشتن ماسک و دستکش در زمان مراجعه حضوری الزامیست.

تبعات و عواقب ناشی از عدم حضور پذیرفته شده در زمان مقرر ( از قبیل عدم پذیرش ، موکول شدن ثبت نام به زمان دیگر و ….) بر عهده پذیرفته شده می باشد. لذا پذیرفته شدگان در زمان مقرر به خود، در مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان حضور داشته باشند.

زمانبندی مراجعه حضوری – سری اول

زمانبندی مراجعه حضوری – سری دوم

 

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری سوم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری چهارم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری پنجم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری ششم

 

زمانبندی مراجعه حضوری – سری هفتم

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی مهر ۹۹

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی حرفه ای پذیرش مهر ۹۹ ، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات از روز پنجشنبه مورخ ۱۵ آبان ۹۹ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۷ آبان ۹۹ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری (که متعاقباً اعلام خواهد شد) برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به واحد آموزش مراجعه نمایند.

در خصوص بارگذاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگذاری شده تایید نمی‌گردد:

۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگذاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.

۲- پس از بارگذاری مدارک، تصویر مدرک بارگذاری شده نمایش داده می‌شود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.

۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می‌گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی می‌شود که کلیه مدارک بارگذاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

۴-در قسمت تکمیل اطلاعات فردی علاوه بر ثبت شماره همراه پذیرفته شده، در بخش شماره تماس ضروری حتما شماره‌ای را وارد نمایید تا در صورتیکه با تلفن همراه پذیرفته شده امکان برقراری ارتباط میسر نگردید بتوان مراحل بعدی ثبت نام را از طریق همان شماره تماس ضروری به اطلاع پذیرفته‌شده رساند.

۵- ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۱۶۲۷۸۱ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۸/۰۵ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن “ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن” ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﮑـﺎرﺳــﻨﺠﯽ داﻧﺸــﮕـﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آدرس http://smauni.ir/?page_id=1311 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑه تکمیل ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگذاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می‌باشد.

📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگذاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
ریزنمرات و مدرک تحصیلی مقطع کاردانی یا گواهی تاییدمعدل
یک قطعه عکس پرسنلی

لینک بارگذاری مدارک

 

راهنمای ثبت نام کارشناسی پذیرش مهر۹۹

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری (زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می‌گردد)

 

ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کاردانی ورودی مهر ۹۹

✅ ضمن تبریک قبولی و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کاردانی حرفه ای پذیرش مهر ۹۹ ، به اطلاع می رساند :
📌 پذیرفته شدگان می بایست ابتدا با مراجعه به لینک زیر نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات از روز یکشنبه مورخ ۱۱ آبان ۹۹ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۵ آبان ۹۹ اقدام نموده و پس از آن براساس زمانبندی ثبت نام حضوری (که متعاقباً اعلام خواهد شد) برای تکمیل مراحل با در دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده جهت ثبت انتخاب واحد، دریافت برنامه هفتگی و واریز شهریه به مرکز آموزش مراجعه نمایند.

🛑در خصوص بارگذاری مدارک رعایت نکات زیر قابل توجه است و در صورت عدم رعایت، مدارک بارگذاری شده تایید نمی‌گردد:

۱- کلیه مدارک با کیفیت مناسب اسکن و بارگذاری گردد و از ارسال تصاویر گرفته شده بوسیله دوربین دیجیتال یا تلفن همراه خودداری گردد.

۲- پس از بارگزاری مدارک، تصویر مدرک بارگذاری شده نمایش داده میشود ، در صورت عدم نمایش به هشدارهای سامانه ( از قبیل حجم فایل عکس، نوع فایل و … ) توجه و نسبت به رفع هشدارها اقدام نمایید.

۳- با توجه به اینکه کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه توسط واحد آموزش مورد بررسی قرار می گیرد، چنانچه هر کدام از مدارک رد گردد سربرگ آن بخش به رنگ قرمز و در صورت تایید به رنگ سبز نمایش داده خواهد شد. لذا در صورتی ثبت نام کامل تلقی میشود که کلیه مدارک بارگذاری شده پس از بررسی توسط کارشناسان آموزش مورد تایید قرار گرفته باشد و رنگ آن به سبز تبدیل شده باشند.

۴- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ، وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﻌﻼم دﯾﭙﻠﻢ را ﺑﻪ آدرس https://emt.medu.ir راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟ ﺬﮐﺮ و درج اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﮐﺪرﻫﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۵-در قسمت تکمیل اطلاعات فردی علاوه بر ثبت شماره همراه پذیرفته شده، در بخش شماره تماس ضروری حتما شماره‌ای را وارد نمایید تا در صورتیکه با تلفن همراه پذیرفته شده امکان برقراری ارتباط میسر نگردید بتوان مراحل بعدی ثبت نام را از طریق همان شماره تماس ضروری به اطلاع پذیرفته‌شده رساند.

۶-ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۲/۱۶۲۷۸۱ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۸/۰۵ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷـﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع، ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪو ورود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن “ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن” ﺑﻪ ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ اﻓﮑـﺎرﺳــﻨﺠﯽ داﻧﺸــﮕـﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ آدرس http://smauni.ir/?page_id=1311 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑه تکمیل ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

🔺عواقب ناشی از عدم بارگذاری مدارک و عدم مراجعه جهت نهایی نمودن ثبت نام ،برعهده پذیرفته شده می باشد.
📍مدارک مورد نیاز جهت اسکن و بارگزاری:
اصل شناسنامه
کارت ملی
کارت پایان خدمت
مدرک تحصیلی دوره متوسطه (دیپلم)
یک قطعه عکس پرسنلی

بارگذاری مدارک

 

راهنمای ثبت نام کاردانی مهر ۹۹

 

راهنمای گام به گام درخواست تاییدیه تحصیلی دیپلم

 

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام حضوری (زمان ثبت نام حضوری متعاقباً اعلام می‌گردد)