آخرین مهلت پیگیری ثبت نمره و تحویل گزارش دروس کارورزی۱ و ۲ در نیمسال اول ۹۶-۹۵

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۶-۹۵ درس کارورزی۱ یا کارورزی۲ را اخذ نموده اند و تاکنون نمره آنان در بخش کارنامه سامانه سجاد ثبت نشده است تا تاریخ ۱۶ اسفند ۹۵ به استاد مربوطه جهت تحویل گزارش کارورزی و ثبت نمره مراجعه نمایند.
در پایان متذکر می شود در صورت عدم تحویل پروژه در بازه مشخص شده ، دیگر امکان ثبت نمره وجود ندارد و برای دانشجو در آن درس به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۱۷ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی غیبت غیرموجه و نمره صفر درج خواهد شد.