گروه بندی درس کارورزی۲ نیمسال اول ۹۶-۹۵ – کارشناسی حقوق-ارشاد در امور مدنی

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی که در نیمسال اول ۹۶-۹۵ درس کارورزی۲ را اخذ نموده اند می رساند

گروه بندی درس کارورزی۲ از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد. لذا دانشجویان محترم پس از دریافت نسخه چاپی از گروه بندی در تاریخهای مشخص شده جهت دوره کارورزی به محل مشخص شده مراجعه نمایند. در غیر اینصورت برای درس کارورزی۲ غیبت در امتحان و نمره صفر در کارنامه ثبت خواهد شد.

گروه بندی کارورزی۲- کارشناسی حرفه ای حقوق-ارشاد در امور مدنی