تایید معدل

دانشجوی محترم، جهت ثبت درخواست دروس تایید معدل می بایست ابتدا با نام کاربری (کدملی) و رمز عبور(کدملی و شماره شناسنامه) وارد سایت شوید.