حذف درس در صورت غیبت بیش از ۳ جلسه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ از ۲۳ بهمن ۹۵، در صورت عدم حضور دانشجو در کلاس درس غیبت ثبت می گردد و چنانچه غیبت  از ۳ جلسه تجاوز نماید، به استناد ماده ۱۷ مجموعه مقررات آموزشی درس حذف می گردد و کلیه عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو می باشد.