اطلاعیه بسیار مهم * قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت مهر ۹۸ *

  • متن اطلاعیه
  • کاردانی
  • کارشناسی

به اطلاع کلیه دانشجویان تکمیل ظرفیت وروودی مهر ۹۸ که نواقص پرونده آنان در یکی از لیست های فوق موجود می باشد می رساند:
جهت رفع نواقص مشخص شده، در ساعت اداری به واحد بایگانی مستقر در طبقه همکف ( جناب آقای کمالی) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم تکمیل پرونده دانشجویی و وجود نقص در پرونده، علاوه بر ممنوعیت شرکت در آزمون پایان ترم، امکان استفاده از خدمات آموزشی و اداری اعم از : صدور گواهی اشتغال به تحصیل، دریافت کارت دانشجویی و مکاتبات اداری آموزشی میسر نخواهد بود.
لازم به ذکر است امکان جستجوی نام خانوادگی و کدملی در لیستها نیز وجود دارد.

ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
۱علی رضائیخدمات قضایی۲۶۵۹۸۳۰۹۳۲ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲مریم رجبی چوبهحقوق ثبتی۰۰ ۷۳۱۷۹۱۷۵تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳رضا حسین زادهخدمات قضایی۲۶۶۹۹۱۳۱۸۰تاییدیه تحصیلی دیپلم
۴زهرا منگنه چیخدمات قضایی۲۵۸۱۳۳۷۷۶۱اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۵رقیه تقی دوست چهاردهحقوق ثبتی۲۵۸۱۲۲۵۲۳۸پنج قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۶غلامرضا شهابزادهخدمات قضایی۱۶۵۰۱۳۶۲۸۵ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۷زینب پای مزد فومنیحقوق ثبتی۲۶۶۹۲۸۵۱۸۱شش قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۸مرضیه عسکری تپهخدمات قضایی۲۷۰۰۱۹۹۳۷۵کپی کارت ملی - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۹جواد کشفی خواه چماچائیخدمات قضایی۶۵۳۹۸۸۶۲۴۱ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۰ساهره فیضی گورابیخدمات قضایی۲۶۷۰۲۴۶۵۶۷دو قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۱ساجده خوشگو آینه وریخدمات قضایی۶۵۳۰۱۱۳۲۴۱ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۲سمیه کریمیخدمات قضایی۶۵۳۰۰۳۳۶۴۵ تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۳سید فاطمه موسوی کویشاهیخدمات قضایی۵۱۸۰۱۱۷۱۱۹ اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۴عبادالله نوری سلیماندارابیحقوق ثبتی۲۵۸۱۳۶۱۵۵۷ کپی شناسنامه- کپی کارت ملی - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۵فاطمه منفرد گرد ویشهخدمات قضایی۲۵۸۱۳۷۰۰۸۴ اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۶فاطمه رمضان زاده پیشکناریخدمات قضایی۶۵۳۹۹۶۱۱۸۹ کپی شناسنامه- کپی کارت ملی - ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۷محمد خانکشی پورخدمات قضایی۰۰ ۶۹۷۰۲۲۰۹ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۱۸فاطمه همتی گیلانیحقوق ثبتی۲۵۸۰۲۵۰۱۱۵ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
.علیرضا رحمان پورحقوق ثبتی۲۵۸۰۷۳۹۲۰۳کپی کارت ملی - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۰احمد نانوائی رودسریحقوق ثبتی۲۲۷۰۱۳۸۴۳۰معافیت تحصیلی - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۱فهیمه صفری نژادخدمات قضایی۲۵۹۶۱۴۶۰۱۶نه قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی
۲۲افروز نظری جوریابیحقوق ثبتی۲۵۸۰۱۶۴۹۱۱کپی صفحات دوم و سوم شناسنامه - ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی
۲۳آیناز صارمی حقوق ثبتی۲۵۸۰۷۱۶۶۸۸شش قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم-تاییدیه تحصیلی
۲۴حسین ارباب نصیری گلوندانیخدمات قضایی۲۵۸۰۸۴۳۶۸۱دو قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۵نیلوفر کریم دوست بلالمیحقوق ثبتی۲۵۹۱۶۶۰۳۹۵ تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۶حمید نامور دریاسریحقوق ثبتی۲۷۲۰۱۸۸۹۲۱ده قطعه عکس ۴*۳ - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۷علی صادقی صیقلانیحقوق ثبتی۲۵۹۵۶۸۲۱۶۴ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۸بهنام آدرمخدمات قضایی۲۵۸۱۳۴۳۰۲۸هشت قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۲۹مجتبی رستمی حسین آبادیحقوق ثبتی۲۶۶۰۰۹۲۵۰۸ کپی شناسنامه- ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳۰ارشیا فاضلیحقوق ثبتی۳۱۲۱۸۸۰۷۲ کپی شناسنامه- اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
۳۱محمد مهدی مصطفوی نیا خدمات قضایی۲۷۳۰۰۰۸۶۴۰ده قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
۳۳علی فلاحی ویشکائی خدمات قضایی۲۵۹۴۵۳۴۲۷۷ده قطعه عکس ۴*۳- تاییدیه تحصیلی مدرک دیپلم
۳۴علی رخشانی فتمه سریحقوق ثبتی۲۵۸۰۰۲۴۹۹۹ده قطعه عکس ۴*۳ - اصل مدرک دیپلم - تاییدیه تحصیلی دیپلم
ردیف نام ونام خانوادگیرشته تحصیلی کد ملی نواقص پرونده
۱حمیده نیک خوی فلکدهیارشاد در امور مدنی۲۵۹۶۱۹۶۵۴۹پنج قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۲هادی اسماعیلیارشاد در امور کیفری۲۶۵۹۲۵۲۴۴۰ده قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۳عاطفه سبحانی زارعحقوق ثبتی۲۵۸۰۶۰۲۹۷۶تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۴زهرا داوری امشیارشاد در امور مدنی۲۵۹۵۴۶۱۲۳۰چهار قطعه عکس۴*۳-گواهی موقت یا اصل مدرک کاردانی- تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۵زهرا مهدی پور لچ گورابیارشاد در امور کیفری۲۵۹۲۲۷۲۵۷۷تاییدیه تحصیلی مدرک کاردانی
۶عباس محمدی نیاارشاد در امور کیفری۲۷۳۸۳۹۸۰۰۶سه قطعه عکس۴*۳- تاییدیه تحصیلی کاردانی
۷محمد علی گیلان زادارشاد در امور کیفری۲۶۷۷۷۱۵۷۶۷ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۸محم محبوب خیر خواهحقوق ثبتی۰۰ ۶۰۶۵۳۲۴۸ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۹عارف بابائی زاده کسبخیارشاد در امور کیفری۰۰ ۱۵۳۶۰۷۱۷ده قطعه عکس۴*۳ -تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی
۱۰محمد علی سهیلی بخش ارشاد در امور کیفری۰۰ ۷۹۵۴۹۹۲۶ده قطعه عکس۴*۳ -گواهی موقت کاردانی یا اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیل مدرک کاردانی