بخشنامه انصراف از تحصیل

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند براساس بخشنامه شماره ۱۵۴۰۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی در صورتی که دانشجویان نسبت به ارائه انصراف کتبی به مرکز بعد از ثبت انتخاب واحد اقدام نمایند:

  • چنانچه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام ترم جدید انصراف خود را اعلام نماید در صورت تسویه ترمهای قبلی شهریه ای بابت انصراف به ایشان تعلق نمی­گیرد.
  • درصورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو پس از یک ترم یا بیشتر و متعاقب آن اعلام انصراف دانشجو ، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو اخذ می گردد.
  • در صورت ارائه انصراف قبل از مهلت حذف و اضافه ، پرداخت یک شهریه ثابت و حق نظارت مربوطه به دانشجو تعلق می­گیرد.
  • همچنین در صورت ارائه انصراف بعد از زمان حذف و اضافه – حتی در حالت عدم شرکت دانشجو در کلاسهای درس و آزمون پایان­ترم – کل شهریه و حق نظارت متعلقه ترم از دانشجو اخذ میگردد.