ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان مهر ۹۶

پذیرفته شده محترم با توجه به مقطع قبولی و مهلت ثبت نام نسبت به ثبت نام غیرحضوری اقدام نمایید

  • کاردانی حرفه ای ( ۱۹ اسفند الی ۲۱ اسفند ۹۶ )
  • کارشناسی حرفه ای ( ۴ مهر الی ۱۰ مهر ۹۶ )